آب و هوا
اوقات شرعی
آماربازدید
صفحه اصلی
ایمیل
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی
Search
پیام ها

 

-         اهداف و مأموريت سازمان

افزايش درآمدهاي مالياتي ، كاهش هزينه هاي وصول ماليات ، افزايش رضايتمندي مؤديان ، ارتقاء سطح دانش ، مهارت و توانمندسازي سرمايه هاي انساني ، مالياتي الكترونيكي ( E-TAX ) ارتقاء بهره وري ، ارتقاء و حفظ سلامت نظام اداري ، توسعه مناسبات و ارتباطات بين المللي ، اهداف هشتگانه سازمان امور مالياتي را تشكيل مي دهند .

مأموريت سازمان امور مالياتي كشور شناسايي و وصول دقيق درآمدهاي مالياتي دولت از طريق اجراي صحيح قوانين و مقررات مالياتي و بكارگيري مناسب ترين رويه ها و فناوري هاي نوين مي باشد .

 

-         وظايف و اختيارات سازمان

الف ـ تصدي كليه امور راجع به اجراي مقررات مربوط به انواع مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم و ساير مالياتها  و تمام مراحل مربوط اعم از شناسايي موديان ، تشكيل پرونده و تنظيم شناسنامه هاي مالياتي ، تشخيص و مطالبه ماليات و حل اختلاف مالياتي و وصول ماليات به طرق معمول يا از طريق عمليات اجرايي و ساير موارد مربوط به مالياتها در چارچوب قوانين مالياتي و سيار قوانين جاري كشور .

ب ـ مطالعه ، بررسي و شناخت موانع موجود نظام مالياتي و برنامه ريزي جهت رفع آنها .

پ ـ اظهار نظر و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي مورد نياز درخصوص قوانين و مقررات مالياتي كشور و نظارت بر حسن اجراي آنها .

چ ـ طراحي ، تدوين و اجراي پروژه هاي پژوهشي و اجرايي جهت بهبود وضع نظام مالياتي كشور در زمينه هايي از قبيل اصلاح ساختاري مالياتي ، ثبت نام و راهنمايي موديان ، گسترش خوداظهاري ، انجام مميزي هاي مؤثر ، حسابداري مالياتي ، وصول و اجراء ، براي تسريع و تدقيق عمليات مالياتي .

ح ـ مطالعه ، بررسي و پژوهش مداوم در زمينه قوانين و مقررات ماليايت و ارايه پيشنهاد يا انجام اقدامات لازم براي اصلاح و تكميل آنها از طريق مراجع قانوني ذيربط .

خ ـ مطالعه تطبيقي ، بررسي و پژوهش مستمر در نظام هاي پيشرو مالياتي كشورهاي منتخب براي بهبود سيستم مالياتي كشور .

دـ مطالعه ، بررسي به منظور يفتن راه كارهاي مناسب شناسايي منابع مالياتي و افزايش و توسعه ظرفيت هاي مالياتي كشور و پيشنهاد آن به وزير امور اقتصادي و دارايي .

ذـ گردآوري و پردازش اطلاعات و بكارگيزي شماره هاي اقتصادي و ملي و كدپستي براي شناسايي واحدها و منابع مالياتي و مشمولان قوانين و مقررات مالياتي به منظور دستيابي به اهداف پيش بيني شده در قانون و اجراي عدالت مالياتي .

رـ انجام مطالعات ، بررسي ، بهشازي و اصلاح ساختار تشكيلاتب و نيروي انساني شاغل در امور مالياتي براي اجراي وظايف محول شده و تأمين نيروي انساني مورد نياز .

ز ـ طراحي ، اجراي و بهسازي نظام جامع مالياتي كشور و ايجاد شبكه اطلاعاتي فراگير مكانيزه و استفاده از روش هاي نوين و ابزارهاي پيشرفته براي تحقق درآمدهاي مالياتي .

سـ برنامه ريزي و تهيه طرح هاي لازم براي افزايش بهره وري و كيفيت فعاليتهاي مالياتي و كاهش هرچه بيشتر هزينه هاي مؤديان در پرداخت ماليات .

ش ـ انجام مطالعات و بررسي هاي لازم و ارزشيابي مداوم عملكرد واحدهاي مالياتي و نيروي انساني مربوط و هدايت و ارشاد آنها .

ص ـ آموزش و ارايه انواع خدمات به موديان مالياتي براي آشنايي آنان با تكاليف مربوط ، انجام وظايف قانوني و پرداخت ماليات .

ض ـ نظارت و بازرسي در جهات اخلاقي ، اعمال و رفتار مأموران مالياتي ، كشف تخلفات و تقصيرات اداري آنان ، تعقيب متخلفان و حصول اطمينان از عدالت مالياتي ، سلامت و شفافيت در انجام اين امور با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

ط ـ اظهارنظر درخصوص پيش نويس طرح ها ، لوايح و تصويب نامه هاي طرح شده مربوط به امور مالياتي براي وزير امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع قانونيذيربط .

ظ ـ مطالعه و بررسي جهت يافتن روش هاي مناسب هدايت و سياست گذاري در امور دعاوي حقوقي ، قضايي و كيفري مربوط به امور مالياتي

ع ـ انجام مطالعات اقتصادي مرتبط با ماليات و اراغيه گزارش هاي تحليل و آماري مربوط به درآمدهاي مالياتي براي وزير امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع قانوني ذيربط و همچنين استفاده از تحليل هاي انجام شده در جهت بهبود رفع معضلات نظام مالياتي در كشور

غ ـ همكاري با موسسات داخلي و بين المللي در جهت تحقق ماموريت ها در چارچوب مقررات موضوعه

ف ـ برنامه ريزي به منظور برقراري روابط مطلوب و مناسب بين عوامل وصول ماليات و موديان و تعيين موازين خاص اخلاقي و رفتاري براي ماموران مالياتي

ق ـ تهيه آئين نامه هاي مورد نياز پيش بيني شده در قوانين و مقررات موضوعه براي تصويب در مراجع ذيصلاح .